Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Humbaur GmbH

I. Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, koop- en leveringsovereenkomsten voor producten waarbij Humbaur GmbH de verkoper is. Verkoop- en leveringsvoorwaarden van koper die in strijd zijn met of afwijken van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. In het kader van lopende zakelijke relaties gelden deze voorwaarden ook voor alle toekomstige offertes, koop- en leveringsovereenkomsten tussen verkoper en koper. Van een afzonderlijke instemming met afwijkende voorwaarden van koper is alleen sprake indien Humbaur GmbH schriftelijk instemt met de geldigheid hiervan. De omvang van elke levering wordt uitsluitend bepaald op basis van gegevens in de schriftelijke opdrachtbevestiging. De inhoud van deze opdrachtbevestiging vormt de basis van de volledige afhandeling van de transactie. Bij elke aanpassing van de omvang volgt een aangepaste opdrachtbevestiging. Alle mondelinge nevenafspraken en eventuele wijzigingen van de overeenkomst achteraf zijn alleen geldig wanneer deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Wanneer van deze schriftelijke vereiste wordt afgezien, dient dit eveneens schriftelijk te gebeuren. De gegevens, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichten, afmetingen en specificaties beschreven in folders, advertenties, prijslijsten of in de tot het aanbod behorende documenten zijn slechts indicatief, voor zover deze in de opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangegeven. Verkoper behoudt zich het recht voor, tijdens de levertermijn wijzigingen in de constructie en vorm door te voeren, voor zover het te leveren object en het uiterlijk daarvan daardoor niet in belangrijke mate worden gewijzigd. Wanneer niet anders is overeengekomen, is Humbaur GmbH vier weken gebonden aan de offerte. De door koper ondertekende bestelling geldt als een bindend aanbod. De koopovereenkomst is gesloten wanneer verkoper de bestelling van het nader omschreven koopobject binnen vier weken schriftelijk aan koper heeft bevestigd of het koopobject heeft geleverd. Kennelijke calculatiefouten of vergissingen in de prijsopgave resp. omschrijving van de goederen mag verkoper achteraf corrigeren.

Ontwerpen, tekeningen, berekeningen, foto's, afbeeldingen, logo's of andere documenten stelt verkoper alleen ter beschikking onder voorbehoud van diens eigendoms- en auteursrechten. Doorgifte aan derden is alleen dan toegestaan, wanneer verkoper hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

Speciale voertuigen of speciaal gebouwde voertuigen zijn voertuigen die in deze uitvoering niet zijn opgenomen in de op dat moment geldende prijslijsten; dit zijn onomkeerbaar vervaardigde voertuigen waarvan de kleur klantspecifiek is en/of waarvan de afmetingen afwijken van de standaard afmetingen.

De gebruikte aanduidingen “koper” en “verkoper” zijn bij gebruik geslachtsneutraalm/v/den zijn niet bedoeld om het ene of andere geslacht te benadelen.

II. Prijzen

De in de opdrachtbevestiging van verkoper genoemde prijzen zijn beslissend. Alle prijzen van de op dat moment geldende prijslijst zijn af fabriek en exclusief verpakking, vracht, porti, verzekering en overige verzendkosten, en exclusief kosten voor het kentekenbewijs en kosten voor toelatingen. Op alle prijzen is de op de dag van de factuurdatum geldende wettelijke belasting toegevoegde waarde van toepassing. Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen aan te passen, wanneer na het sluiten van de overeenkomst sprake is van kostenverlagingen of -verhogingen vanwege “cao-overeenkomsten” in geval van lonen, of wijzigingen in bedrijfsbelastingen of energieprijzen, zoals stroom of gas, of wijzigingen in materiaalprijzen. bijv. van aluminium, staal, rubber, pvc, hout (opsomming dient als voorbeeld). Op verzoek zal verkoper bewijs hiervan aan koper leveren. Alle bijkomende kosten, overheidsheffingen, evenals mogelijk nieuw opgelegde belastingen, vrachten enz. of verhogingen daarvan, die direct of indirect van invloed zijn op de levering of waardoor deze wordt belast, zijn voor rekening van de koper, voor zover dit niet in strijd is met dwingende wettelijke voorschriften. De in de offerte van verkoper genoemde prijzen zijn onder het voorbehoud dat de informatie op basis waarvan de offerte is gedaan, ongewijzigd is en schriftelijk door verkoper wordt bevestigd. Bij opdrachten en levering aan derden geldt koper als opdrachtgever, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

III. Betalingsvoorwaarden

Indien uit de opdrachtbevestiging niet anders blijkt, moet de koopprijs voor aangekochte objecten direct vooraf worden voldaan, zonder aftrek van kortingen, in de regel voordat het te leveren object wordt afgehaald/geleverd.

Dit geldt met name voor elke eerste opdracht. Facturen kunnen schriftelijk per post of telefax, en ook in elektronische vorm worden verstuurd. Een dergelijke factuur kan zowel een vooruitbetalingsfactuur als een eindfactuur zijn.
Alle betalingen dienen rechtstreeks aan verkoper te worden voldaan, alle betalingen aan vertegenwoordigers of andere personen zijn voor risico van de betaler. Betaling heeft definitief plaatsgevonden wanneer verkoper op de vervaldatum het volledige factuurbedrag tot zijn beschikking heeft. Cheques en eventuele andere betaalmiddelen worden alleen ter betaling aangenomen en worden niet beschouwd als betaling. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en koper twee termijnen langer dan 10 kalenderdagen in gebreke is, wordt de totale resterende koopprijs opeisbaar. Over de resterende koopprijs wordt overeenkomstig § 288 van het Duits Burgerlijk Wetboek vanaf de vervaldatum 9% rente berekend bovenop de geldende basisrente. De vordering van verwerkingskosten vanaf de 2e aanmaning conform § 288 punt II BGB (Duitse wetboek op het gebied van het burgerlijk recht) is mogelijk.

Koper kan alleen met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering verrekenen of een retentierecht uitoefenen.

Korting vanwege contante betaling is in principe uitgesloten. Indien korting vanwege contante betaling na individueel overleg is toegestaan, heeft deze korting altijd alleen betrekking op het factuurbedrag exclusief verpakking, vracht, porti, verzekering en overige verzendkosten en exclusief kentekenkosten. Korting vanwege contante betaling is alleen mogelijk wanneer op het tijdstip dat van de korting gebruik wordt gemaakt, alle openstaande posten worden voldaan. . Een onterecht in mindering gebrachte korting moet door de koper aan verkoper worden terugbetaald.

Verkoper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij na het sluiten van de overeenkomst informatie krijgt over de financiële situatie van koper of de economische landspecifieke situatie van koper op basis waarvan zijn rechten niet meer voldoende lijken veiliggesteld. In dit geval kan verkoper ook vooruitbetaling of zekerheidsstellingen eisen, nog niet geleverde goederen achterhouden, of bij levering kentekenbewijzen achterhouden of weer terugeisen, of de verdere werkzaamheden stopzetten. Indien koper niet akkoord gaat met vooruitbetaling of zekerheidsstellingen, kan verkoper zich, nadat een uiterste termijn van 14 dagen zonder resultaat is verstreken, de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding eisen. Verkoper is hiertoe ook gerechtigd, wanneer koper in gebreke is bij de betaling van leveringen, die op dezelfde rechtsverhouding zijn gebaseerd. Verkoper heeft daarmee uitdrukkelijk recht op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de geleverde maar nog niet betaalde goederen evenals het recht van retentie met betrekking tot betaalde, maar nog niet geleverde goederen.

Bij te late betaling dient er overeenkomstig § 288 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) een boeterente ter hoogte van 9% bovenop de geldende basisrente te worden betaald. Verkoper heeft het recht bij elke te late betaling van de schuldenaar, wanneer deze geen consument is, bovendien betaling van een vast bedrag ter hoogte van 40 euro te eisen. Het claimen van verdere schade wegens te late betaling wordt daardoor niet uitgesloten. Meerdere kopers zijn als hoofdelijk schuldenaar aansprakelijk.

In geval van speciale voertuigen, speciaal gebouwde voertuigen of voertuigen die specifiek in opdracht van de koper zijn aangepast of nieuw gebouwd, geldt: 25% aanbetaling van de nettowaarde van de goederen na toesturen van de opdrachtbevestiging, fabricage pas na ontvangst van betaling, restbetaling vóór levering resp. ophalen.

IV. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat alle bestaande vorderingen van verkoper op koper volledig zijn voldaan. Dit geldt ook voor alle vorderingen op koper in een lopende rekening, waarop verkoper op dat moment of in de toekomst recht heeft. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft verkoper het recht op bezit van het kentekenbewijs deel II. Koper is alleen gerechtigd tot doorverkoop bij een reglementaire gang van zaken. Koper cedeert zijn vorderingen op basis van de doorverkoop hierdoor aan verkoper. Verkoper accepteert bij deze de cessie. Uiterlijk in het geval van wanbetaling is koper verplicht in het kader van het toegezegde recht op informatie de schuldenaar van de gecedeerde vordering te noemen.

Bij be- of verwerking van door verkoper geleverde goederen die diens eigendom zijn, dient verkoper overeenkomstig § 950 van het Duits Burgerlijk Wetboek te worden beschouwd als fabrikant en behoudt deze op elk tijdstip van de verwerking de eigendom van de producten. Indien derden betrokken zijn bij de be- of verwerking, is het eigendomsaandeel van verkoper beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de goederen waarvoor het voorbehoud geldt. De zo verworven eigendom geldt als voorbehouden eigendom. Indien derden toegang hebben tot de goederen waarop het voorbehoud van toepassing is, moet koper wijzen op de eigendom van verkoper en verkoper onverwijld in kennis stellen. Kosten en schade zijn voor rekening van koper.

Het beroep op het eigendomsvoorbehoud geldt alleen als annulering van de overeenkomst, wanneer verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te annuleren in geval van een faillissementsaanvraag. Koper is verplicht de geleverde goederen te retourneren voordat een faillissementsprocedure in gang wordt gezet.

V. Levering, levertermijnen, retourleveringen en verpakkingen

1. De leververplichting is bij transacties met bedrijven onder voorbehoud van juiste of tijdige levering aan verkoper, tenzij de onjuiste of te late levering te wijten is aan verkoper.

2. Levertijden en -datums gelden slechts als indicatief overeengekomen, tenzij verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend heeft verklaard. De levertijd begint op de dag van ontvangst van de bestelling resp. bij het versturen van de opdrachtbevestiging, echter niet voordat alle uit te voeren details duidelijk zijn en koper tijdig aan alle verplichtingen heeft voldaan, bijv. aanbetalingen overeenkomstig III. aan het eind, Transacties op een vastgestelde datum zijn uitgesloten. In geval van verkoop af fabriek zijn de levertijden en datums aangehouden wanneer de goederen de fabriek binnen de levertijd of op de leverdatum verlaten. De levertijd geldt bij tijdige verzendgereedmelding als nagekomen wanneer het verzenden buiten schuld van verkoper niet mogelijk is. In geval van overmacht, epidemieën of pandemieën in samenhang met ziektes, met overheidsinstanties overeengekomen arbeidstijdsverkortingen stakingen, arbeidsconflicten, , oproer, overheidsmaatregelen, het uitblijven van toeleveringen van leveranciers en overige onvoorzienbare, onvermijdelijke en ernstige gebeurtenissen wordt de levertijd navenant langer de duur van de verstoring langer. De overeengekomen levertijd wordt verlengd - onverlet de rechten van verkoper wanneer koper in gebreke is - met de periode gedurende welke koper in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van deze of een andere transactie.

3. Het verstrijken van bepaalde levertijden/-datums ontslaat koper, die de overeenkomst wil ontbinden of schadevergoeding wil eisen in verband met niet-nakoming, niet van het bepalen van een redelijke respijttermijn van normaal gesproken vier weken voor het verrichten van de dienst en de verklaring dat hij de dienst na het verstrijken van de termijn afwijst. Indien van de kant van verkoper slechts sprake is van lichte nalatigheid, dan blijft de schadevergoeding beperkt tot extra kosten voor een vervangende aankoop of het uitvoeren van een vervangend product. Schadeclaims wegens niet-nakoming of het te laat nakomen zijn in geval van overeenkomsten met bedrijven uitgesloten. Om operationele redenen is verkoper gerechtigd tot passende deelleveringen en deelfacturen; koper mag deelleveringen niet weigeren.

4. Retourleveringen van goederen van welke aard dan ook van koper aan verkoper zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van verkoper en met gebruik van een door verkoper uitgegeven retourzendingsformulier. De kosten voor de retourlevering komen voor rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk een andere regeling is getroffen.

5. Transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening worden niet door verkoper teruggenomen. Koper dient voor eigen rekening te zorgen voor een juiste verwijdering van de verpakking.

VI. Overnamevoorwaarden

1. Indien koper na het sluiten van de overeenkomst en vóór de fabricage van het product de overeenkomst ontbindt, heeft verkoper het recht 15% van de aankoopprijs als compensatie forfaitair te eisen, waarbij het recht op het claimen van verdergaande schade voorbehouden blijft. Indien koper na het sluiten van de overeenkomst en tijdens fabricage van de goederen de overeenkomst ontbindt, heeft verkoper het recht 20% van de aankoopprijs als compensatieforfaitair te eisen, bij speciale voertuigen of speciaal gebouwde voertuigen bedraagt de compensatie 50% van de aankoopprijsforfaitair, waarbij het recht op het claimen van verdergaande schade voorbehouden blijft.

2. Indien koper na berichtgeving van gereedkomen meer dan 10 dagen nodig heeft voor de overname, het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen of het stellen van een mogelijk overeengekomen zekerheid, heeft verkoper het recht na het bepalen van een respijttermijn van 14 kalenderdagen, de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. In dit geval heeft verkoper het recht ten minste 15% van de aankoopprijs als compensatie te eisen, in geval van speciale voertuigen of speciaal gebouwde overtuigen bedraagt de compensatie 60% van de aankoopprijs, waarbij het recht op het claimen van verdergaande schade uitdrukkelijk voorbehouden blijft.

3. Gedurende de periode dat koper in gebreke blijft bij de overname van het product houdt verkoper dit product op kosten van de besteller onder zich, met uitdrukkelijk overeengekomen uitsluiting van aansprakelijkheid. Vanaf de ingebrekestelling begint ook de garantieperiode.

4. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, is verkoper gerechtigd om op de vervaldatum van zijn factuur en / of in geval van vertraging bij de overname van een product een passend standbedrag van ten minste € 25 (vijfentwintig) per product en per kalenderdag bij koper in rekening te brengen; koper is verplicht deze factuur te betalen voordat het product daadwerkelijk wordt opgehaald.

5. Het is aan de besteller om aan te tonen dat het hem toe te rekenen verzuim tot een lagere schade of geen schade of niet tot een waardevermindering heeft geleid of dat een dergelijk voor verkoper ontstaan verlies wezenlijk lager is dan de bovengenoemde vaste bedragen.

VII. Verzending, plaats van levering en risico-overgang

1. Levering vindt in principe plaats af fabriek in Gersthofen (plaats van levering) en met gelijktijdige risico-overgang op koper ten aanzien van het risico door verlies of als gevolg van toevallige omstandigheden of verslechtering, zodra de verzend- resp. overnamegereedheid (“Bereitstellungsanzeige”) aan koper is meegedeeld (datum van melding). Koper is verplicht de te leveren goederen na betaling binnen drie werkdagen na ontvangst van de Bereitstellungsanzeige op te halen.

Verzenden op verzoek van koper gebeurt op zijn naam en op zijn kosten, steeds af fabriek en uitsluitend voor risico van koper. Koper geeft geen garantie op basis van eventueel verstrekte verzendvoorschriften. Koper kan op eigen kosten een transportverzekering afsluiten.

2. Zelf ophalen door koper is alleen mogelijk na voorafgaande overeenstemming. Koper ontvangt een afhaalbewijs, waarop de naam vermeld moet zijn van de persoon die gemachtigd is voor het ophalen. Deze persoon dient zich bij het afhalen met de juiste papieren te kunnen identificeren. Deze gemachtigde persoon heeft het recht, namens en in opdracht van koper de verklaringen voor afname van de goederen af te geven, met name voor reglementaire afname.

3. Transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening worden niet door verkoper teruggenomen. Koper dient te zorgen voor een juiste en milieuvriendelijke afvoer van de verpakking conform de wetgeving omtrent verpakkingen en andere relevante regelgeving, op eigen kosten.

VIII. Garantie

1. Bij nieuw gefabriceerde aanhangers voor personenwagens van 3,5 ton garandeert verkoper de eerste afnemer gedurende 24 maanden na risico-overgang de kwaliteit van het verwerkte materiaal, de constructie en uitvoering van het gekochte product. Bij nieuw gefabriceerde aanhangers met pneumatische remmen geeft verkoper de eerste afnemer vanaf risico-overgang 12 maanden garantie, indien afnemer een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Bij gebruikte producten, tentoonstellingsvoertuigen, demonstratievoertuigen of koopjesaanbiedingen is elke garantie uitgesloten, indien de afnemer een handelaar, een publieksrechtelijke rechtspersoon of een publieksrechtelijk speciaal fonds is. Is de eerste afnemer consument, dan gelden de wettelijke bepalingen. Plaats van levering voor de garantie door verkoper is Gersthofen.

2. Klachten of defecten vanwege duidelijk zichtbare, onvolledige en onjuiste levering of eventuele transportschade dienen onmiddellijk, uiterlijk bij het afhalen van de goederen of in geval van verzenden na ontvangst van de goederen schriftelijk op de vrachtbrief/CMR en de leveringsbon te worden vermeld en moeten schriftelijk aan verkoper worden meegedeeld. Defecten die ook na zeer zorgvuldig onderzoek niet binnen deze termijn kunnen worden vastgesteld, moeten onmiddellijk na vaststelling schriftelijk worden gemeld. Bij onderlinge zakelijke transacties onder handelaars zijn daarnaast ook §§ 377, 378 HGB van toepassing. Andere handelspraktijken zijn niet overeengekomen en zijn zodoende ook niet geldig. De melding van garantieclaims dient via het desbetreffende meldformulier te gebeuren.

Bij terechte klachten is verkoper in eerste instantie verplicht naar eigen keuze en bij uitsluiting van andere claims het defect te herstellen (max. 3 pogingen) en/of een vervangend product te leveren. In het geval het defect wordt verholpen, is verkoper verplicht de door verkoper ten behoeve van het verhelpen van het defect gemaakte kosten, met name de door verkoper gemaakte arbeids- en materiaalkosten voor zijn rekening te nemen. Verzending van onderdelen voor het verhelpen van defecten op initiatief van verkoper gebeurt uitsluitend aan door verkoper geselecteerde handelaars of werkplaatsen. De transportkosten van koper naar/van de plaats van levering komen niet voor rekening van verkoper; koper ziet ervan af deze te claimen.

Koper is verplicht de defecte delen aan verkoper terug te geven, resp. toe te staan dat deze door verkoper worden opgehaald.

3. In geval van vertraagde, nagelaten of mislukte correctie (max. 3 pogingen) of vervangende levering kan koper verlaging van de koopprijs eisen of de overeenkomst ontbinden. Voor de vervangende levering en de correctie geldt dezelfde garantie als voor het oorspronkelijk geleverde object. Wijzigingen in de constructie of vorm die om technische redenen noodzakelijk zijn, evenals afwijkingen in kleur of kleurnuance zijn geen defect voor zover koper deze, rekening houdend met de belangen van verkoper, redelijk acht.

Claims vanwege defecten zijn in principe niet mogelijk in geval van minimale afwijking van de overeengekomen uitvoering, in geval van een slechts onaanzienlijke beperking van de bruikbaarheid, bij het niet aanhouden van de voorgeschreven onderhoudsintervallen of niet aangehouden service-intervallen, bij natuurlijke slijtage of schade, indien deze defecten na de risico-overgang ontstaan als gevolg van foutief of nalatig handelen, overmatige belasting van ongeschikte bedrijfsmiddelen of als gevolg van bijzondere externe invloeden die in de overeenkomst niet a priori zijn genoemd.

De garantie geldt echter slechts tot het einde van de garantietermijn voor het oorspronkelijke object, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bepaling. Het indienen van claims bekent niet dat koper niet aan de overeengekomen betalingsverplichtingen hoeft te voldoen. Een garantie van de eigenschappen moet in elk geval schriftelijk door verkoper worden verklaard en bevestigd.

4. Voor onderdelen die verkoper niet zelf heeft gefabriceerd, accepteert deze alleen in die vorm aansprakelijkheid waarin hemzelf door de fabrikant van deze onderdelen garantie wordt gegeven en in eerste instantie alleen in een vorm waarin dergelijke claims aan koper worden gecedeerd.

5. De door verkoper overgenomen garantie komt te vervallen wanneer op het geleverde object door koper of een derde onoordeelkundige reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd of wanneer deze door de montage of aanbouw van onderdelen van derden is gewijzigd en de schade causaal verband houdt met de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden of aanpassing. Eventuele gevolgen daarvan vormen eveneens geen grond tot claims. Verder is garantie uitgesloten wanneer een overschrijding van het volgens de toepasselijke bepalingen van de verkeerswetgeving toegestane totaalgewicht of de asdruk of het in de leveringsovereenkomst genoemde laadvermogen of draagvermogen van het chassis wordt vastgesteld. Natuurlijke slijtage en beschadigingen die zijn toe te schrijven aan nalatige en/of onoordeelkundige behandeling zijn van de garantie uitgesloten.
6. Kleurafwijkingen van lakwerk evenals kleurstelling van alle soorten onderdelen en zeilkleuren evenals digitale prints in technisch toelaatbare en om technische redenen noodzakelijke omvang vormen geen defect. In verband met de invoering en omschakeling op REACH-conforme kleuren en productieprocessen kan de kleurgetrouwheid van lakwerk evenals kleurstelling van alle soorten onderdelen en zeilkleuren evenals digitale prints op nieuwe voertuigen ten opzichte van eerder geleverde voertuigen niet worden gegarandeerd.

IX. Aansprakelijkheid

1. Verkoper is alleen aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van opzettelijk of grof nalatig handelen, en in geval van niet-nakoming van essentiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, voor zover het bereiken van het doel van de overeenkomst gevaar loopt, bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen en in geval van dwingende aansprakelijkheid op basis van productaansprakelijkheidswetgeving. Bij toerekenbare niet-nakoming van substantiële contractuele verplichtingen is verkoper alleen aansprakelijk voor contractueel voorzienbare schade.

2. Dezelfde principes gelden voor de aansprakelijkheid van degenen aan wie verkoper de uitvoering en werkzaamheden heeft gedelegeerd.

3. Een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid wanneer deze toe te schrijven is aan nalatig plichtsverzuim van verkoper.

4. Aansprakelijkheid van verkoper voor het voldoen aan eventuele landspecifieke eisen voor de definitieve typegoedkeuring van het voertuig in het land van herkomst van koper is uitgesloten.

5. Verder is elke aansprakelijkheid van verkoper uitgesloten indien de schade te wijten is aan omstandigheden die verkoper zelfs met de grootste zorgvuldigheid niet kon voorkomen en waarvan hij de gevolgen niet kon afwenden (bijv. overmacht, epidemieën of pandemieën gerelateerd aan ziekten, met de overheid overeengekomen werktijdverkortingen, stakingen, arbeidsconflicten, onrust, maatregelen van de overheid).

X. Lease en huurkoop

1. Wanneer en voor zover Humbaur GmbH in verband met een reeds bestaande koopovereenkomst van een klant en op verzoek van de klant direct of achteraf heeft ingestemd met een nieuwe koopovereenkomst met een leasemaatschappij in het kader van een lease of met een financieringsmaatschappij in het kader van een huurkoop door de klant, geldt het volgende:

2. De instemming is uitdrukkelijk tegenover de klant met het oog op de bestaande koopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde dat de nieuwe koopovereenkomst met de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij volledig van kracht wordt. Als dat niet zo is, blijft de bestaande koopovereenkomst tussen de klant en Humbaur GmbH bestaan en blijven de voorwaarden ongewijzigd. Deze oorspronkelijke koopovereenkomst met de klant komt pas te vervallen, wanneer de nieuwe koopovereenkomst met de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij volledig is afgewikkeld en betaald.

3. Wanneer en voor zover de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij als voorwaarde voor opeisbaarheid/betaling van de koopprijs een door de klant te betalen aanbetaling als eerste termijn of de vooruitbetaling van de omzetbelasting op de koopprijs aan Humbaur GmbH of aan de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij eist, verplicht klant zich tegenover Humbaur GmbH deze betaling zo spoedig mogelijk resp. binnen de vastgestelde termijnen te verrichten.

4. Wanneer en voor zover de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij als voorwaarde voor opeisbaarheid/betaling van de koopprijs een door de klant ondertekende overnameverklaring/een overdrachtsprotocol eist, verplicht klant zich tegenover Humbaur GmbH deze verklaring/dit protocol zo spoedig mogelijk bij af afname / overname, uiterlijk 3 dagen nadat het voertuig gereed is gekomen en klant het overdrachtsprotocol/de overnameverklaring heeft ontvangen, te ondertekenen en de overige vereisten van de leasemaatschappij dienovereenkomstig aan de leaseverstrekker en met kopie aan Humbaur GmbH terug te sturen, wanneer het gekochte object geen defecten vertoont. Alternatief vindt deze retourzending in opdracht van de klant direct plaats via Humbaur GmbH. De klant wordt in de gelegenheid gesteld het voertuig te onderzoeken op defecten.

5. Indien de klant zijn plicht overeenkomstig par. 1.3 of overeenkomstig par. 1.4 niet of niet tijdig nakomt, of indien de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij zich mocht terugtrekken om redenen die Humbaur GmbH niet kunnen worden toegerekend, geldt het volgende:

5.1. Indien de leaseverstrekker afziet van de lease/de financieringsmaatschappij afziet van huurkoop om redenen die de klant kunnen worden toegerekend, met name omdat de klant zijn plicht overeenkomstig par. 1.3 of par.1.4 verzaakt, dan wordt de oorspronkelijke overeenkomst tussen de klant en Humbaur GmbH weer van kracht vanwege het wegvallen van de opschortende voorwaarde.

5.2. Indien de klant langer dan 7 dagen in gebreke blijft ten aanzien van zijn plicht overeenkomstig par. 1.3, dan is hij in principe naast de leaseverstrekker hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van de koopprijs.

5.3. Het recht van Humbaur GmbH om vanwege inbreuk op par. 1.3 daarnaast schadevergoeding van de klant te eisen blijft onverlet.

XI. Reserveonderdelen

De regelingen in deze AV in par. I – IX gelden ook voor reserveonderdelen, met de volgende aanvullingen:
1. Reserveonderdelen uit het gangbare assortiment reserveonderdelen van verkoper worden bij vooruitbetaling of op rekening verkocht. Levering is inclusief verpakking, exclusief verzendkosten.

2. De levering dient onmiddellijk te worden gecontroleerd. Bij een eventuele retourlevering moet een speciale retourbon bij de goederen worden bijgesloten; deze wordt op verzoek door verkoper toegestuurd. Verkoper accepteert geen goederen die ongefrankeerd of zonder retourbon aan verkoper worden geretourneerd.
3. In geval van foutieve bestellingen van reserveonderdelen uit het gangbare assortiment reserveonderdelen door koper is koper verplicht de goederen onbeschadigd en zorgvuldig verpakt voor eigen rekening naar verkoper terug te sturen. Verkoper heeft in dit geval het recht ten behoeve van de nodige afhandeling en opslag ook verwerkingskosten ter hoogte van 10% van de nettowaarde van de goederen te eisen.
4. In geval van foutieve levering van reserveonderdelen uit het gangbare assortiment reserveonderdelen door verkoper of bij terechte aanspraken op garantie in geval van reserveonderdelen is koper verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden en de goederen zorgvuldig te bewaren. Verkoper heeft het recht de goederen op eigen kosten bij koper op te laten halen. Als uitzondering geldt, dat wanneer de kosten van het ophalen niet in verhouding staan tot de waarde van de goederen, deze verplichting komt te vervallen.

5. Reglementair geleverde speciale onderdelen, speciale zeilen of op verzoek van koper gefabriceerde maakdelen neemt verkoper niet terug.

6. Retourleveringen van reserveonderdelen uit het gangbare reserveonderdelenassortiment van koper aan verkoper zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van verkoper en met gebruik van een door verkoper uitgegeven retourzendingsformulier. De kosten voor de retourlevering komen voor rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk een andere regeling is getroffen.

7. Wanneer verzending op uitdrukkelijk verzoek van koper als nachtzending zonder depot wordt uitgevoerd, draagt koper vanaf risico-overgang het exclusieve verhoogde risico.

8. Gedurende de periode dat koper in gebreke is bij betaling van de vereiste vooruitbetaling binnen een vastgestelde termijn resp. de overname van reserveonderdelen door koper bewaart verkoper deze producten voor koper voor diens risico waarbij aansprakelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten: verkoper heeft het recht daarvoor een gepaste opslagvergoeding van ten minste vier euro per product per dag aan de besteller in rekening te brengen.

XII. Bescherming van persoonsgegevens

1. Verwerking van uw gegevens
Bij het voorbereiden, sluiten, afwikkelen en het ongedaan maken van een koopovereenkomst worden door verkoper in het kader van wettelijke bepalingen gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Bij een bezoek aan de internetpagina van verkoper worden het op dat moment door koper gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip, het type browser en het besturingssysteem van de pc en de door koper bezochte pagina's in een protocol vastgelegd. Herleiding naar persoonsgegevens is daarmee echter niet mogelijk en is ook niet de bedoeling.

De persoonsgegevens die koper verkoper verstrekt, bijv. bij een bestelling of via e-mail (bijv. naam en contactgegevens) worden na toestemming van koper uitsluitend verwerkt om te corresponderen met koper en uitsluitend voor het doel waarvoor koper de gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Koper stemt ermee in dat verkoper in verband met de bestelling van goederen informatie over de kredietwaardigheid van koper inwint en evalueert.

Voor het overige geeft verkoper de gegevens van koper alleen door aan het transportbedrijf dat de levering verzorgt, voor zover deze voor aflevering van de goederen noodzakelijk zijn. Voor het afwikkelen van betalingen geeft verkoper de betaalgegevens van koper door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

Verkoper verzekert dat deze persoonsgegevens voor het overige niet aan derden worden doorgegeven, tenzij verkoper daartoe wettelijk verplicht is of koper hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor zover verkoper voor de uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen gebruik maakt van de diensten van derden, wordt aan de bepalingen van de AVG, van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens en van de Duitse telemediawet voldaan.

De gegevens worden in principe niet gebruikt voor reclamedoeleinden of het toesturen van nieuwsbrieven. Direct marketing op basis van verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van koper; koper kan op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerking.

2. Duur van de opslag
Persoonsgegevens die koper aan verkoper via diens website, diens webshop, online verkoopportals zoals Mobile.de, sociale media zoals Facebook, heeft meegedeeld, worden slechts zo lang bewaard tot het doel waarvoor deze gegevens aan verkoper zijn meegedeeld wegvalt. Voor zover handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen moeten worden aangehouden, kunnen bepaalde gegevens tot 10 jaar worden bewaard.

3. Rechten van koper
Mocht koper niet meer akkoord gaan met de opslag van zijn persoonsgegevens of indien deze niet meer juist zijn, kan koper zijn toestemming op elk moment zonder opgave van redenen intrekken. De intrekking dient schriftelijk aan verkoper te worden gericht (Fa. Humbaur GmbH, Mercedesring 1, 86368 Gersthofen, Duitsland). Dan zal verkoper voor zover dit technisch mogelijk is resp. voor zover hiervoor technologieën ter beschikking staan de persoonsgegevens binnen een maand laten wissen, corrigeren of blokkeren. Op schriftelijk verzoek ontvangt koper kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die verkoper over koper heeft opgeslagen, over de verwerking en het gebruik ervan. Koper kan schriftelijk van verkoper eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd of aangevuld. Koper kan schriftelijk eisen dat de desbetreffende persoonsgegevens worden gewist. Koper heeft het recht met betrekking tot de behandeling van zijn persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

XIII. Plaats van uitvoering, taal van de overeenkomst, bevoegde rechtbank en wijzigingen in de AV

1. Voor alle geschillen die ontstaan uit de contractuele relatie tussen partijen geldt voor het overige het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).

2. Afhankelijk van de wettelijke drempel voor het geschil is het Amtsgericht Augsburg of het Landgericht Augsburg de overeengekomen en bevoegde rechtbank.

3. Bovendien geldt voor alle leveringen en prestaties evenals voor de uitvoering van het eventuele herstel van defecten uitdrukkelijk Gersthofen als plaats van uitvoering.

4. De Duitse taal geldt als erkende officiële taal van de EU, zowel voor de interpretatie van teksten als voor de taal van de overeenkomst.

5. Verkoper heeft het recht voortdurend redactionele wijzigingen in de tekst van de AV aan te brengen. Koper ziet ervan af om hierop expliciet te worden gewezen. Bij grotere tekstuele wijzigingen zal verkoper koper op de hoogte stellen voordat de gewijzigde AV van kracht worden.

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar is/zijn, wordt de effectiviteit van de overige bepalingen niet aangetast. De niet effectieve resp. niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een effectieve of uitvoerbare bepaling, die het economische doel van de oorspronkelijke bepaling zo ver mogelijk dekt. Hetzelfde geldt voor onbedoelde leemtes in de overeenkomst.

01/01/2024