Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en garantievoorwaarden voertuigopbouwen van­
Humbaur GmbH

I. Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, koop- en leveringsovereenkomsten voor alle voertuigopbouwen waarbij Humbaur GmbH de verkoper resp. leverancier is. Verkoop- en leveringsvoorwaarden van koper resp. besteller die in strijd zijn met of afwijken van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen; van een afzonderlijke instemming is alleen sprake indien Humbaur GmbH schriftelijk instemt met de geldigheid hiervan.

De omvang van elke levering wordt uitsluitend bepaald op basis van gegevens in de meest recente schriftelijke opdrachtbevestiging. De inhoud van deze opdrachtbevestiging vormt de basis van de volledige afhandeling van de transactie. Bij elke aanpassing van de omvang volgt een aangepaste opdrachtbevestiging. Alle mondelinge nevenafspraken en eventuele wijzigingen van de overeenkomst achteraf zijn alleen geldig wanneer deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Wanneer van deze schriftelijke vereiste wordt afgezien, dient dit eveneens schriftelijk te gebeuren. Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de koper resp. besteller.

Wanneer niet anders is overeengekomen, is Humbaur GmbH vier weken gebonden aan de offerte. De door koper resp. besteller ondertekende bestelling geldt als een bindend aanbod. De koopovereenkomst is gesloten wanneer Humbaur GmbH de bestelling van het nader omschreven koopobject binnen vier weken schriftelijk aan koper resp. besteller heeft bevestigd of het koopobject heeft geleverd. Kennelijke calculatiefouten of vergissingen in de prijsopgave resp. omschrijving van de goederen mag Humbaur GmbH achteraf corrigeren.

De gegevens, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichten, afmetingen en specificaties beschreven in folders, advertenties, prijslijsten of in de tot het aanbod behorende documenten zijn slechts indicatief, voor zover deze in de opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangegeven. De gegevens in de beschrijvingen over de prestaties, gewichten, bedrijfskosten, snelheden, enz. moeten ook altijd als indicatief worden beschouwd. Dit betreft zowel het eigenlijke voertuig van de autofabrikant als de door Humbaur GmbH vervaardigde voertuigopbouw. Voor zover de betreffende fabrikant van de auto of Humbaur GmbH tekens of cijfers hebben gebruikt om de bestelling aan te duiden, kunnen aan deze aanduidingen geen rechten worden ontleend. De koper resp. besteller machtigt Humbaur GmbH werkzaamheden uit te besteden en test- en transferritten uit te voeren. Humbaur GmbH behoudt zich te allen tijde wijzigingen in constructie en vorm, afwijkingen in de kleurtoon alsmede wijzigingen van de leveringsomvang voor, voor zover het voorziene uiterlijk van het voertuig en de functie ervan hierdoor niet wezenlijk worden veranderd, de functionaliteit van de voertuigopbouw min of meer behouden blijft en de wijzigingen met inachtneming van de belangen van Humbaur GmbH redelijk zijn voor de koper resp. besteller met dezelfde kwaliteitsnorm.

Ontwerpen, tekeningen, berekeningen, foto's, afbeeldingen, logo's of andere documenten stelt Humbaur GmbH alleen ter beschikking onder voorbehoud van diens eigendoms- en auteursrechten. Doorgifte aan derden is alleen dan toegestaan, wanneer Humbaur GmbH hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

De gebruikte aanduidingen "koper", "besteller" enerzijds en "leverancier" en "verkoper" anderzijds zijn bij gebruik geslachtsneutraal en zijn niet bedoeld om het ene of andere geslacht te benadelen.

II. Prijzen

Maatgevend zijn de in de betreffende opdrachtbevestiging van Humbaur GmbH genoemde prijzen. Alle prijzen van de op dat moment geldende prijslijst zijn af fabriek en exclusief verpakking, vracht, porti, verzekering en overige verzendkosten. Een overeenkomst over reductie of korting vereist een schriftelijk bevestiging. Op alle prijzen is de op de dag van de factuurdatum geldende wettelijke belasting toegevoegde waarde van toepassing. Humbaur GmbH behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen, wanneer na het sluiten van de overeenkomst sprake is van kostenverlagingen of -verhogingen vanwege "cao-overeenkomsten" in geval van lonen, of wijzigingen in bedrijfsbelastingen of energieprijzen, zoals stroom of gas, of wijzigingen in materiaalprijzen bijv. van aluminium, staal, rubber, pvc, hout. Op verzoek zal verkoper bewijs hiervan aan koper leveren. Alle bijkomende kosten, overheidsheffingen, evenals mogelijk nieuw opgelegde belastingen, vrachten enz. of verhogingen daarvan, die direct of indirect van invloed zijn op de levering of waardoor deze wordt belast, zijn voor rekening van de koper, voor zover dit niet in strijd is met dwingende wettelijke voorschriften. De in de offerte van verkoper genoemde prijzen zijn onder het voorbehoud dat de informatie op basis waarvan de offerte is gedaan, ongewijzigd is en schriftelijk door verkoper wordt bevestigd. Bij opdrachten en levering aan derden geldt koper als opdrachtgever, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

III. Betalingsvoorwaarden

Indien uit de opdrachtbevestiging niet anders blijkt, is de koopprijs voor koopobjecten onmiddellijk verschuldigd bij verzendgereedmelding, uiterlijk binnen 10 dagen, doorgaans echter voordat het te leveren object wordt afgehaald/geleverd, steeds zonder korting wegens contante betaling. Dit geldt met name voor elke eerste opdracht. Facturen kunnen schriftelijk per post of telefax, en ook in elektronische vorm worden verstuurd.

Alle betalingen dienen rechtstreeks aan verkoper te worden voldaan, alle betalingen aan vertegenwoordigers of andere personen zijn voor risico van de betaler. Cheques en eventuele andere betaalmiddelen worden alleen ter betaling aangenomen en worden niet beschouwd als betaling. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en koper twee termijnen langer dan 10 kalenderdagen in gebreke is, wordt de totale resterende koopprijs opeisbaar. Over de resterende koopprijs wordt overeenkomstig § 288 van het Duits Burgerlijk Wetboek vanaf de vervaldatum 9% rente berekend bovenop de geldende basisrente.

Koper kan alleen met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering verrekenen of een retentierecht uitoefenen.

Verkoper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij na het sluiten van de overeenkomst informatie krijgt over de financiële situatie van de klant op basis waarvan zijn rechten niet meer voldoende lijken veiliggesteld. In dit geval kan verkoper ook vooruitbetaling of zekerheidsstellingen eisen, nog niet geleverde goederen achterhouden, of bij levering kentekenbewijzen achterhouden of weer terugeisen, of de verdere werkzaamheden stopzetten. Indien koper niet akkoord gaat met vooruitbetaling of zekerheidsstellingen, kan verkoper zich, nadat een uiterste termijn van 14 dagen zonder resultaat is verstreken, de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding eisen. Verkoper is hiertoe ook gerechtigd, wanneer koper in gebreke is bij de betaling van leveringen, die op dezelfde rechtsverhouding zijn gebaseerd. Verkoper heeft daarmee uitdrukkelijk recht op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de geleverde maar nog niet betaalde goederen evenals het recht van retentie met betrekking tot betaalde, maar nog niet geleverde goederen.

Bij te late betaling dient er overeenkomstig § 288 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) een boeterente ter hoogte van 9% bovenop de geldende basisrente te worden betaald. Verkoper heeft het recht bij elke te late betaling van de schuldenaar, wanneer deze geen consument is, bovendien betaling van een vast bedrag ter hoogte van 40 euro te eisen. Het claimen van verdere schade wegens te late betaling wordt daardoor niet uitgesloten. Meerdere kopers zijn als hoofdelijk schuldenaar aansprakelijk. In geval van speciale voertuigen of voertuigopbouwen die specifiek in opdracht van de koper worden aangepast of nieuw worden gebouwd, geldt: 60% aanbetaling van de nettowaarde van de goederen na toesturen van de opdrachtbevestiging, fabricage pas na ontvangst van betaling, restbetaling vóór levering resp. ophalen.

IV. Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde product blijft eigendom van verkoper totdat alle op de factuurdatum bestaande vorderingen van verkoper op koper volledig zijn voldaan. Koper is alleen gerechtigd tot doorverkoop bij een reglementaire gang van zaken. Koper cedeert zijn vorderingen op basis van de doorverkoop hierdoor aan verkoper. Verkoper accepteert bij deze de cessie. Uiterlijk in het geval van wanbetaling is koper verplicht in het kader van het toegezegde recht op informatie de schuldenaar van de gecedeerde vordering te noemen. Bij be- of verwerking van door verkoper geleverde goederen die diens eigendom zijn, dient verkoper overeenkomstig § 950 van het Duits Burgerlijk Wetboek te worden beschouwd als fabrikant en behoudt deze op elk tijdstip van de verwerking de eigendom van de producten. Indien derden betrokken zijn bij de be- of verwerking, is het eigendomsaandeel van verkoper beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de goederen waarvoor het voorbehoud geldt. Het zo verworven eigendom geldt als voorbehouden eigendom. Indien derden toegang hebben tot de goederen waarop het voorbehoud van toepassing is, moet koper wijzen op het eigendom van verkoper en verkoper onverwijld in kennis stellen. Kosten en schade zijn voor rekening van koper.

Indien het te leveren object onlosmakelijk wordt gecombineerd of vermengd met andere, niet aan ons toebehorende zaken, verwerven wij op het moment van de combinatie of vermenging het mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het te leveren object tot de andere gecombineerde of vermengde zaken. Indien deze combinatie of vermenging er uiteindelijk toe leidt dat het object van de klant als hoofdobject moet worden beschouwd, wordt aangenomen dat de klant ons naar evenredigheid mede-eigendom overdraagt. In dit geval houdt de klant het exclusieve eigendom of mede-eigendom voor ons in bewaring.

Indien het voor de montage van de opbouw bestemde voertuig onder eigendomsvoorbehoud of zekerheidseigendom van een derde valt, moet de klant ons hiervan vooraf in kennis stellen en ervoor zorgen dat de derde ons mede-eigendom onder voorbehoud of mede-eigendom onder zekerheid verleent. De besteller moet hiervoor een schriftelijke verklaring van de derde partij overleggen. Wij krijgen het exclusieve voorbehoudsrecht of zekerheidseigendom, wanneer het recht van de derde partij eindigt.

Zolang er een eigendomsvoorbehoud of een zekerheidseigendom in ons voordeel bestaat, is de verkoop, verpanding of overdracht tot zekerheid, verhuur of andere overdracht van het bestelde artikel niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als het bestelde artikel vóór betaling door de besteller met onze toestemming wordt doorverkocht, dan wordt bij het sluiten van de doorverkoopovereenkomst de koopprijsvordering op de derde koper van het bestelde artikel aan ons overgedragen. De besteller heeft hier alleen het recht om de koopprijs voor ons te innen, indien van toepassing.

De koper verleent Humbaur GmbH vanwege hun aanspraak uit het contract voor werkzaamheden en diensten in ieder geval een contractueel retentierecht op de in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde voorwerpen, zolang deze in ons bezit zijn. Dit retentierecht geldt ook voor vorderingen uit eerdere werkzaamheden, leveringen van reserveonderdelen en andere diensten van Humbaur GmbH, voor zover deze tot de onderliggende opdracht behoren.

Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud of zekerheidseigendom moet het voertuig door de besteller tegen aansprakelijkheid en volledig worden verzekerd, met dien verstande dat Humbaur GmbH recht heeft op de uit de verzekering voortvloeiende rechten. De besteller dient ons als bewijs een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken. De overeenkomstige uitkeringen van de verzekering dienen bijvoorbeeld bij schade volledig te worden gebruikt voor de reparatie van het voertuig en de opbouw. In geval van totale schade dient deze uitkering in de eerste plaats te worden gebruikt voor de terugbetaling van onze vorderingen; de klant heeft recht op het extra bedrag.

Het beroep op het eigendomsvoorbehoud geldt alleen als annulering van de overeenkomst, wanneer verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te annuleren in geval van een faillissementsaanvraag. Koper is verplicht de geleverde goederen te retourneren voordat een faillissementsprocedure in gang wordt gezet.

V. Levering

De leververplichting is bij transacties met bedrijven onder voorbehoud van juiste of tijdige levering aan verkoper, tenzij de onjuiste of te late levering te wijten is aan verkoper.

Levertijden en -datums gelden slechts als indicatief overeengekomen, tenzij verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend heeft verklaard. De levertijd begint op de dag van ontvangst van de bestelling resp. bij het versturen van de opdrachtbevestiging, echter niet voordat alle uit te voeren details duidelijk zijn en koper tijdig aan alle verplichtingen heeft voldaan, bijv. aanbetalingen overeenkomstig III. aan het eind, Transacties op een vastgestelde datum zijn uitgesloten. In geval van verkoop af fabriek zijn de levertijden en datums aangehouden wanneer de goederen de fabriek binnen de levertijd of op de leverdatum verlaten. De levertijd geldt bij tijdige verzendgereedmelding als nagekomen wanneer het verzenden buiten schuld van verkoper niet mogelijk is. In geval van overmacht, stakingen, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van toeleveringen van leveranciers en andere onvoorzienbare, onvermijdelijke en zwaarwegende gebeurtenissen voor de duur van de verstoring wordt de levertijd navenant langer. De overeengekomen levertijd wordt verlengd - onverlet de rechten van verkoper wanneer koper in gebreke is - met de periode gedurende welke koper in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van deze of een andere transactie. Het verstrijken van bepaalde levertijden/-datums ontslaat koper, die de overeenkomst wil ontbinden of schadevergoeding wil eisen in verband met niet-nakoming, niet van het bepalen van een redelijke respijttermijn van normaal gesproken vier weken voor het verrichten van de dienst en de verklaring dat hij de dienst na het verstrijken van de termijn afwijst. Indien van de kant van verkoper slechts sprake is van lichte nalatigheid, dan blijft de schadevergoeding beperkt tot extra kosten voor een vervangende aankoop of het uitvoeren van een vervangend product. Schadeclaims wegens niet-nakoming of het te laat nakomen zijn in geval van overeenkomsten met bedrijven uitgesloten. De besteller mag deelleveringen niet wijzigen.

Transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening worden niet door verkoper teruggenomen. Koper dient voor eigen rekening te zorgen voor een juiste verwijdering van de verpakking.

VI. Overnamevoorwaarden

Indien koper na het sluiten van de overeenkomst en vóór de fabricage van het product de overeenkomst ontbindt, heeft verkoper het recht 15% van de aankoopprijs als compensatie te eisen, waarbij het recht op het claimen van verdergaande schade voorbehouden blijft. Indien koper na het sluiten van de overeenkomst en tijdens fabricage van de producten de overeenkomst ontbindt, heeft verkoper het recht 20% van de aankoopprijs als compensatie te eisen, bij speciale voertuigen of speciaal gebouwde voertuigen bedraagt de compensatie ten minste 50% van de aankoopprijs, waarbij het recht op het claimen van verdergaande schade voorbehouden blijft.

Indien koper na berichtgeving van gereedkomen meer dan 10 dagen nodig heeft voor de overname, het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen of het stellen van een mogelijk overeengekomen zekerheid, heeft verkoper het recht na het bepalen van een respijttermijn van 14 kalenderdagen, de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. In dit geval heeft verkoper het recht ten minste 15% van de aankoopprijs als compensatie te eisen, in geval van speciale voertuigen of speciaal gebouwde overtuigen bedraagt de compensatie ten minste 80% van de aankoopprijs, waarbij het recht op het claimen van verdergaande schade uitdrukkelijk voorbehouden blijft.

Gedurende de periode dat koper in gebreke blijft bij de overname van het product houdt verkoper dit product op kosten van de besteller onder zich, met uitdrukkelijk overeengekomen uitsluiting van aansprakelijkheid: De verkoper heeft het recht daarvoor een gepaste opslagvergoeding van ten minste 10 (tien) euro per product per dag aan de koper in rekening te brengen.

Het is aan de besteller om aan te tonen dat het hem toe te rekenen verzuim tot een lagere schade of geen schade of niet tot een waardevermindering heeft geleid of dat een dergelijk voor verkoper ontstaan verlies wezenlijk lager is dan de bovengenoemde vaste bedragen.

VII. Verzending en risico-overdracht

1. Levering vindt in principe plaats af fabriek in Gersthofen (plaats van levering) en met gelijktijdige risico-overgang op koper ten aanzien van het risico door verlies of als gevolg van toevallige omstandigheden of verslechtering, zodra de verzend- resp. overnamegereedheid (“Bereitstellungsanzeige”) aan koper is meegedeeld (datum van melding). Koper is verplicht de te leveren goederen binnen drie werkdagen na ontvangst van de Bereitstellungsanzeige op te halen. Verzenden op verzoek van koper gebeurt op zijn naam en op zijn kosten, steeds af fabriek en uitsluitend voor risico van koper. Koper geeft geen garantie op basis van eventueel verstrekte verzendvoorschriften. Koper kan op eigen kosten een transportverzekering afsluiten.

2. Zelf ophalen door koper is alleen mogelijk na voorafgaande overeenstemming. Koper ontvangt een afhaalbewijs, waarop de naam vermeld moet zijn van de persoon die gemachtigd is voor het ophalen. Deze persoon dient zich bij het afhalen met de juiste papieren te kunnen identificeren. Deze persoon heeft het recht, namens en in opdracht van koper de verklaringen voor afname van de goederen af te geven, met name voor reglementaire afname.

3. Transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening worden niet door verkoper teruggenomen. Koper dient voor eigen rekening te zorgen voor een juiste verwijdering van de verpakking.

VIII. Garantiebepalingen

1. Bij nieuw gefabriceerde opbouwen garandeert verkoper de eerste afnemer gedurende 24 maanden na risico-overdracht/afleveringsdatum de kwaliteit van het verwerkte materiaal, de constructie en uitvoering van het gekochte product. De garantie geldt alleen voor geleverde producten in Duitsland, West-Europa en Zwitserland. Voorwaarde voor een garantieclaim is dat alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden aan het gekochte product volgens de specificaties van de verkoper zijn uitgevoerd. Wettelijke aanspraken op garantie worden hierdoor niet beperkt.

2. Bij gebruikte producten, complete gebruikte tentoonstellingsvoertuigen, complete gebruikte demonstratievoertuigen of koopjesaanbiedingen is elke garantie uitgesloten, indien de afnemer een handelaar, een publieksrechtelijke rechtspersoon of een publieksrechtelijk speciaal fonds is. Is de eerste afnemer consument, dan gelden de wettelijke bepalingen voor garantie.

3. Voor gebreken aan vreemde voorwerpen die Humbaur GmbH van leveranciers of andere fabrikanten of van de koper zelf heeft verkregen (bijv. het voertuig zelf, nieuwe chassis, gebruikte chassis, koelapparaten, laadkleppen, andere aggregaten en accessoires die niet door Humbaur GmbH zelf zijn vervaardigd), is Humbaur GmbH alleen aansprakelijk voor zover Humbaur GmbH aan de koper alle eventuele rechten bij gebreken tegenover de fabrikant en/of onderleverancier overdraagt en zich er bovendien toe verplicht de contractpartner alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de afwikkeling van de vorderingen. Voor dergelijke gebreken zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van de desbetreffende leverancier of fabrikant maatgevend.

4. Klachten of defecten vanwege duidelijk zichtbare, onvolledige en onjuiste levering of eventuele transportschade dienen onmiddellijk, uiterlijk bij het afhalen van de goederen of in geval van verzenden na ontvangst van de goederen schriftelijk op de vrachtbrief/CMR te worden vermeld en moeten schriftelijk aan verkoper worden meegedeeld. Defecten die ook na zeer zorgvuldig onderzoek niet binnen deze termijn kunnen worden vastgesteld, moeten onmiddellijk na vaststelling schriftelijk worden gemeld. Bij een transactie waarbij beide partijen handelaar zijn, blijven §§ 377, 378 HGB (Duitse Wetboek van Koophandel) onverminderd van kracht. De melding van garantieclaims dient via het desbetreffende meldformulier te gebeuren.

5. Bij terechte klachten is verkoper in eerste instantie verplicht naar eigen keuze en bij uitsluiting van andere claims het defect te herstellen (max. 3 pogingen) en/of een vervangend product te leveren. In het geval het defect wordt verholpen, is verkoper verplicht de door verkoper ten behoeve van het verhelpen van het defect gemaakte kosten, met name de door verkoper gemaakte arbeids- en materiaalkosten voor zijn rekening te nemen. Verzending van onderdelen voor het verhelpen van defecten op initiatief van verkoper gebeurt uitsluitend aan door verkoper geselecteerde handelaars of werkplaatsen. De transportkosten van koper naar/van de plaats van levering komen niet voor rekening van verkoper; koper ziet ervan af deze te claimen. Koper is verplicht de defecte delen aan verkoper terug te geven, resp. toe te staan dat deze door verkoper worden opgehaald. Daarnaast zijn aanspraken op het beschikbaar stellen van een vervangend voertuig, op schadevergoeding of vergoeding van verspilde inspanningen of kosten voor uitval uitgesloten.

6. In geval van vertraagde, nagelaten of mislukte correctie (max. 3 pogingen) of vervangende levering kan koper verlaging van de koopprijs eisen of de overeenkomst ontbinden. Voor de vervangende levering en de correctie geldt dezelfde garantie als voor het oorspronkelijk geleverde object. Wijzigingen in de constructie of vorm die om technische redenen noodzakelijk zijn, evenals afwijkingen in kleur of kleurnuance zijn geen defect voor zover koper deze, rekening houdend met de belangen van verkoper, redelijk acht. Claims vanwege defecten zijn in principe niet mogelijk in geval van minimale afwijking van de overeengekomen uitvoering, in geval van een slechts onaanzienlijke beperking van de bruikbaarheid, bij het niet aanhouden van de voorgeschreven onderhoudsintervallen of niet aangehouden service-intervallen, bij natuurlijke slijtage of schade, indien deze defecten na de risico-overgang ontstaan als gevolg van foutief of nalatig handelen, overmatige belasting van ongeschikte bedrijfsmiddelen of als gevolg van bijzondere externe invloeden die in de overeenkomst niet a priori zijn genoemd.

7. De garantie geldt echter slechts tot het einde van de garantietermijn voor het oorspronkelijke object, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bepaling. Het indienen van claims bekent niet dat koper niet aan de overeengekomen betalingsverplichtingen hoeft te voldoen. Een garantie van de eigenschappen moet in elk geval schriftelijk door verkoper worden verklaard en bevestigd.

8. De door de verkoper overgenomen garantie resp. wettelijke garantie vervalt indien de koper zelf of een derde partij reparatiewerkzaamheden aan het geleverde heeft verricht of indien de koper het geleverde heeft gewijzigd door het installeren van vreemde onderdelen, of indien de koper het geleverde heeft gewijzigd door een onjuiste behandeling en zorg en de schade oorzakelijk verband houdt met de uitgevoerde reparatie of wijziging. Eventuele gevolgen daarvan vormen eveneens geen grond tot claims. De garantie of wettelijke garantie is ook uitgesloten wanneer een overschrijding van het volgens de toepasselijke bepalingen van de verkeerswetgeving toegestane totaalgewicht of de asdruk of het in de leveringsovereenkomst genoemde laadvermogen of draagvermogen van het chassis wordt vastgesteld. Natuurlijke slijtage en beschadigingen die zijn toe te schrijven aan nalatige en/of onoordeelkundige behandeling zijn van de garantie uitgesloten. De garantie of wettelijke garantie is ook uitgesloten, indien het geleverde voorwerp is beschadigd of veranderd door een extern effect of externe invloeden van buitenaf, zoals ongeval, overstroming, hagel, blikseminslag.

9. Kleurafwijkingen van lakwerk evenals kleurstelling van alle soorten onderdelen en zeilkleuren evenals digitale prints in technisch toelaatbare en om technische redenen noodzakelijke omvang vormen geen defect. In verband met de invoering en omschakeling op REACH-conforme kleuren en productieprocessen kan geen garantie of wettelijke garantie worden verleend op kleurgetrouwheid van lakwerk evenals kleurstelling van alle soorten onderdelen en zeilkleuren evenals digitale prints op nieuwe voertuigopbouwen ten opzichte van eerder geleverde voertuigopbouwen.

10. Een verlenging van de garantie wordt door de verkoper tegen betaling aangeboden via een aansluitgarantieverzekering. Deze aansluitgarantie kan door de koper alleen bij het plaatsen van de order of tijdig voor aflevering worden afgesloten.

IX. Aansprakelijkheid

1. Verkoper is alleen aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van opzettelijk of grof nalatig handelen, en in geval van niet-nakoming van essentiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, voor zover het bereiken van het doel van de overeenkomst gevaar loopt, bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen en in geval van dwingende aansprakelijkheid op basis van productaansprakelijkheidswetgeving. Bij toerekenbare niet-nakoming van substantiële contractuele verplichtingen is verkoper alleen aansprakelijk voor contractueel voorzienbare schade.

2. Dezelfde principes gelden voor de aansprakelijkheid van degenen aan wie verkoper de uitvoering en werkzaamheden heeft gedelegeerd.

3. Een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid wanneer deze toe te schrijven is aan nalatig plichtsverzuim van verkoper.

4. De aanpassing van voertuigen ten behoeve van ombouw, opbouw of reparatie is voor de klant gratis zolang de klant niet in gebreke blijft bij het ophalen van het voertuig. De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies van onderdelen van het voertuig, de eventuele inhoud van het voertuig, accessoires van het voertuig, of schade aan het voertuig of onderdelen van het voertuig, behalve in geval van bewezen opzet of grove nalatigheid van de verkoper. Aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover de verkoper niet verantwoordelijk is voor de oorzaak.

X. Reserveonderdelen

De regelingen in deze AV in par. I – IX gelden ook voor reserveonderdelen voor dergelijke voertuigopbouwen, met de volgende aanvullingen:

1. Reserveonderdelen uit het gangbare assortiment reserveonderdelen van verkoper worden bij vooruitbetaling of op rekening verkocht. Levering is inclusief verpakking, exclusief verzendkosten.

2. De levering dient onmiddellijk te worden gecontroleerd. Bij een eventuele retourlevering moet een speciale retourbon bij de goederen worden bijgesloten; deze wordt op verzoek door verkoper toegestuurd. Verkoper accepteert geen goederen die ongefrankeerd of zonder retourbon aan verkoper worden geretourneerd.

3. In geval van foutieve bestellingen van reserveonderdelen uit het gangbare assortiment reserveonderdelen door koper is koper verplicht de goederen onbeschadigd en zorgvuldig verpakt voor eigen rekening naar verkoper terug te sturen. Verkoper heeft in dit geval het recht ten behoeve van de nodige afhandeling en opslag ook verwerkingskosten ter hoogte van 10% van de nettowaarde van de goederen te eisen.

4. In geval van foutieve levering van reserveonderdelen uit het gangbare assortiment reserveonderdelen door verkoper of bij terechte aanspraken op garantie in geval van reserveonderdelen is koper verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden en de goederen zorgvuldig te bewaren. Verkoper heeft het recht en is verplicht de goederen op eigen kosten bij koper op te laten halen.

5. Reglementair geleverde speciale onderdelen, speciale zeilen of op verzoek van koper gefabriceerde maakdelen neemt verkoper niet terug.

6. Wanneer verzending op uitdrukkelijk verzoek van koper als nachtzending zonder depot wordt uitgevoerd, draagt koper vanaf risico-overgang het exclusieve verhoogde risico.

7. Gedurende de periode dat koper in gebreke is bij betaling van de vereiste vooruitbetaling binnen een vastgestelde termijn resp. de overname van reserveonderdelen door koper bewaart verkoper deze producten voor koper voor diens risico waarbij aansprakelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten: verkoper heeft het recht daarvoor een gepaste opslagvergoeding van ten minste vier euro per product per dag aan de besteller in rekening te brengen.

XI. Lease en huurkoop

1. Wanneer en voor zover Humbaur GmbH in verband met een reeds bestaande koopovereenkomst van een klant en op verzoek van de klant direct of achteraf heeft ingestemd met een nieuwe koopovereenkomst met een leasemaatschappij in het kader van een lease of met een financieringsmaatschappij in het kader van een huurkoop door de klant, geldt het volgende:

2. De instemming is uitdrukkelijk tegenover de klant met het oog op de bestaande koopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde dat de nieuwe koopovereenkomst met de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij volledig van kracht wordt. Als dat niet zo is, blijft de bestaande koopovereenkomst tussen de klant en Humbaur GmbH bestaan en blijven de voorwaarden ongewijzigd. Deze oorspronkelijke koopovereenkomst met de klant komt pas te vervallen, wanneer de nieuwe koopovereenkomst met de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij volledig is afgewikkeld en betaald.

3. Wanneer en voor zover de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij als voorwaarde voor opeisbaarheid/betaling van de koopprijs een door de klant te betalen aanbetaling als eerste termijn of de vooruitbetaling van de omzetbelasting op de koopprijs aan Humbaur GmbH of aan de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij eist, verplicht klant zich tegenover Humbaur GmbH deze betaling zo spoedig mogelijk resp. binnen de vastgestelde termijnen te verrichten.

4. Wanneer en voor zover de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij als voorwaarde voor opeisbaarheid/betaling van de koopprijs een door de klant ondertekende overnameverklaring/een overdrachtsprotocol eist, verplicht klant zich tegenover Humbaur GmbH deze verklaring/dit protocol zo spoedig mogelijk, uiterlijk 3 dagen nadat het voertuig gereed is gekomen en klant het overdrachtsprotocol/de overnameverklaring heeft ontvangen, te ondertekenen en de overige vereisten van de leasemaatschappij dienovereenkomstig aan de leaseverstrekker en met kopie aan Humbaur GmbH terug te sturen, wanneer het gekochte object geen defecten vertoont. De klant wordt in de gelegenheid gesteld het voertuig te onderzoeken op defecten.

5. Indien de klant zijn plicht overeenkomstig par. 1.3 of overeenkomstig par. 1.4 niet of niet tijdig nakomt, of indien de leaseverstrekker/de financieringsmaatschappij zich mocht terugtrekken om redenen die Humbaur GmbH niet kunnen worden toegerekend, geldt het volgende:

1. Indien de leaseverstrekker afziet van de lease/de financieringsmaatschappij afziet van huurkoop om redenen die de klant kunnen worden toegerekend, met name omdat de klant zijn plicht overeenkomstig par. 1.3 of par. 1.4 verzaakt, dan wordt de oorspronkelijke overeenkomst tussen de klant en Humbaur GmbH weer van kracht vanwege het wegvallen van de opschortende voorwaarde.
2. Indien de klant langer dan 7 dagen in gebreke blijft ten aanzien van zijn plicht overeenkomstig par. 1.3, dan is hij in principe naast de leaseverstrekker hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van de koopprijs.
3. Het recht van Humbaur GmbH om vanwege inbreuk op par. 1.3 daarnaast schadevergoeding van de klant te eisen blijft onverlet.

XII. Bescherming van persoonsgegevens

1. Verwerking van uw gegevens
Bij het voorbereiden, sluiten, afwikkelen en het ongedaan maken van een koopovereenkomst worden door verkoper in het kader van wettelijke bepalingen gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Bij een bezoek aan de internetpagina van verkoper worden het op dat moment door koper gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip, het type browser en het besturingssysteem van de pc en de door koper bezochte pagina's in een protocol vastgelegd. Herleiding naar persoonsgegevens is daarmee echter niet mogelijk en is ook niet de bedoeling.

De persoonsgegevens die koper aan verkoper verstrekt, bijv. bij een bestelling of via e-mail (bijv. naam en contactgegevens) worden na toestemming van koper uitsluitend verwerkt om te corresponderen met koper en uitsluitend voor het doel waarvoor koper de gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Koper stemt ermee in dat verkoper in verband met de bestelling van goederen informatie over de kredietwaardigheid van koper inwint en evalueert.

Voor het overige geeft verkoper de gegevens van koper alleen door aan het transportbedrijf dat de levering verzorgt, voor zover deze voor aflevering van de goederen noodzakelijk zijn. Voor het afwikkelen van betalingen geeft verkoper de betaalgegevens van koper door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

Verkoper verzekert dat deze persoonsgegevens voor het overige niet aan derden worden doorgegeven, tenzij verkoper daartoe wettelijk verplicht is of koper hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor zover verkoper voor de uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen gebruik maakt van de diensten van derden, wordt aan de bepalingen van de AVG, van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens en van de Duitse telemediawet voldaan.

2. Duur van de opslag
Persoonsgegevens die koper aan verkoper via diens website, diens webshop, online verkoopportals zoals Mobile.de, sociale media zoals Facebook, heeft meegedeeld, worden slechts zo lang bewaard tot het doel waarvoor deze gegevens aan verkoper zijn meegedeeld wegvalt. Voor zover handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen moeten worden aangehouden, kunnen bepaalde gegevens tot 10 jaar worden bewaard.

3. Rechten van koper
Mocht koper niet meer akkoord gaan met de opslag van zijn persoonsgegevens of indien deze niet meer juist zijn, kan koper zijn toestemming op elk moment zonder opgave van redenen intrekken. De intrekking dient schriftelijk aan verkoper te worden gericht (Fa. Humbaur GmbH, Mercedesring 1, 86368 Gersthofen, Duitsland). Dan zal verkoper voor zover dit technisch mogelijk is resp. voor zover hiervoor technologieën ter beschikking staan de persoonsgegevens binnen een maand laten wissen, corrigeren of blokkeren. Op schriftelijk verzoek ontvangt koper kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die verkoper over koper heeft opgeslagen, over de verwerking en het gebruik ervan. Koper kan schriftelijk van verkoper eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd of aangevuld. Koper kan schriftelijk eisen dat de desbetreffende persoonsgegevens worden gewist. Koper heeft het recht met betrekking tot de behandeling van zijn persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

XIII. Plaats van uitvoering, taal van de overeenkomst, bevoegde rechtbank en wijzigingen in de AV

1. Voor alle geschillen die ontstaan uit de contractuele relatie tussen partijen geldt voor het overige het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Afhankelijk van de wettelijke drempel voor het geschil is het Amtsgericht Augsburg of het Landgericht Augsburg de overeengekomen en bevoegde rechtbank.

2. Bovendien geldt voor alle leveringen en prestaties evenals voor de uitvoering van het eventuele herstel van defecten uitdrukkelijk Gersthofen als plaats van uitvoering.

3. De Duitse taal geldt als erkende officiële taal van de EU, zowel voor de interpretatie van teksten als voor de taal van de overeenkomst.

4. Verkoper heeft het recht voortdurend redactionele wijzigingen in de tekst van de AV aan te brengen. Koper ziet ervan af om hierop expliciet te worden gewezen. Bij grotere tekstuele wijzigingen zal verkoper koper op de hoogte stellen voordat de gewijzigde AV van kracht worden.